A+CheQ COVID-19 RT-qPCR Kit_RR004

A+CheQ R A+CheQ O A+CheQ POCT A+CheQ D A+CheQ 나이팅게일 플랫폼 A+CheQ COVID-19 High Speed RT-qPCR Detection Kit_RR001 A+CheQ COVID-19 RT-qPCR Kit_RR003 A+CheQ COVID-19 RT-qPCR Kit_RR004 수출용허가제품 A+CheQ COVID-19 RT-qPCR Kit_RR004 제품정보 • 제품명 : A+CheQ COVID-19 RT-qPCR kit for Swab/Sputum/Saliva • 모델명 : RR004 • 포장단위 : 100 Test/kit • 저장온도 : -24°C~-18°C, 빛(직사광선)을…

A+CheQ COVID-19 RT-qPCR Kit_RR003

A+CheQ R A+CheQ O A+CheQ POCT A+CheQ D A+CheQ 나이팅게일 플랫폼 A+CheQ COVID-19 High Speed RT-qPCR Detection Kit_RR001 A+CheQ COVID-19 RT-qPCR Kit_RR003 A+CheQ COVID-19 RT-qPCR Kit_RR004 국내일반 정규사용 승인허가품 A+CheQ COVID-19 RT-qPCR Kit RR003 제품정보 • 제품명 : A+CheQ COVID-19 RT-qPCR Kit • 모델명 : RR003 • 포장단위 : 100 Test/kit • 저장온도 : -24°C~-18°C,…

A+CheQ COVID-19 High Speed RT-qPCR Detection Kit_RR001

A+CheQ R A+CheQ O A+CheQ POCT A+CheQ D A+CheQ 나이팅게일 플랫폼 A+CheQ COVID-19 High Speed RT-qPCR Detection Kit_RR001 A+CheQ COVID-19 RT-qPCR Kit_RR003 A+CheQ COVID-19 RT-qPCR Kit_RR004 긴급사용 신청 공고 승인제품 A+CheQ COVID-19 RT-qPCR High-Speed Detection Kit_RR001 제품정보 • 제품명 : A+CheQ COVID-19 High-Speed RT-qPCR Detection Kits • 모델명 : RR001 • 포장단위 : 100 Test/kit…